K2 Appstore | Solutions for Manufacturing


Customer/Partner Service Request ระบบรับการแจ้งปัญหา/ขอรับบริการทั้งจากคู่ค้าหรือลูกค้าโดยตรง รองรับการทำงานผ่านทางอุปกรณ์มือถือหรือแท็ปเล็ต เพื่อ บันทึกเรื่องดำเนินงาน ติดตามผลการปฎิบัติงาน และตอบสนองลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว


Material Request Online บริหารการร้องขอและอนุมัติการเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์ ตามอำนาจการอนุมัติที่กำหนด รองรับการทำงานเชื่อมต่อทั้งการดึงและบันทึกข้อมูลกับระบบ ERP ที่ใช้งานอยู่


Workforce Automation ช่วยบริหารวางแผนโครงการ และจัดสรรทรัพยากรบุคคลในโครงการให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึง รายงานสรุปภาพรวมตารางงานของบุคลากร และรายงานติดตามสถานะของแต่ละโครงการได้


Incident Request Management รับการแจ้งเหตุการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจัดการแก้ไขและติดตามดูแลให้ได้ทันทีภายใต้มาตรฐาน SLA ที่กำหนด


Fill out this form: